Kijk onderaan voor deze tekst als Pdf
mist en verkeersveiligheid
Een digitale transcriptie van het oorspronkelijke stuk uit 1985 waarin IWACC aantoonde dat
alle gangbare, simpele adviezen van het soort ‘bij 100 m zicht 100 km/h’ ronduit gevaarlijk
zijn – vooral wanneer sprake is van een sliert van achter elkaar rijdende auto’s. NB: deze
transcriptie geeft de inhoud nauwkeurig weer, inclusief de toentertijd voor progressief door-
gaande spelling en de op de oercomputer van die dagen geprinte diagrammen…
Een kopie van een artikel uit 1989 waarin Max van Kelegom (toen van de ANWB Verkeers-
afdeling) de toenmalige opvattingen weergaf over de mogelijkheid om het wegverkeer bij
mist veiliger te maken. In het stuk wordt o.m. verwezen naar een rapport “Mist en verkeers-
veiligheid”, opgesteld door de Grontmij voor Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, dat o.a.
uitging van berekeningen uit “Mist en snelheid op de weg” van IWACC (zie boven).
Een kort artikel van Max van Kelegom (nu van VMC), geschreven op verzoek van de redac-
tie van Verkeerskunde voor de rubriek Achteruitkijkspiegel. Hierin beschrijft hij de huidige
stand van zaken in vergelijking met wat hij er 1989 over schreef in “Mist, een onvoorspel-
baar verschijnsel” (zie boven). In dit nieuwe artikel wordt overigens verwezen naar deze
pagina, waarop het geschrevene meer is uitgewerkt.
Maar er valt nog veel en veel meer over te zeggen!
Hieronder staat een uitgebreide lijst van notities waarin het verkeer-in-de-mist probleem
van allerlei kanten wordt doorgelicht. Veel van wat hier staat wordt nogal eens over het
hoofd gezien, en naar onze indruk gebeurt dat soms maar al te graag.
Wij roepen lezers van deze pagina op om ons al wat hun nog meer invalt te berichten (via
ruurdenmieke@verkeerzien.nl), zodat wij het onderstaande ermee kunnen uitbreiden.
Natuurlijk zullen we daarbij de bron vermelden; omgekeerd vragen we ieder die in eigen
publicaties iets uit onze mistverhalen gebruikt om naar deze webpagina te verwijzen, zo-
dat zoveel mogelijk belangstellenden aan deze brainstorm kunnen meedoen.